FOR FASTLEGER

Henvisningsprinsipper:


Alle henvisninger bør sendes fortrinnsvis gjennom EDI system.   Unntaksvis i papirform.


Det er meget viktig med pasientens oppdaterte medisinliste og mobilnummer.


I tilfeller der pasienten ikke behersker norsk, engelsk eller polsk språk skal det benyttes tolk. Dette må opplyses om i henvisningen.


Det kan forsvares å benytte pårørende som tolk. En forutsetning er da at pårørende viser en god språkforståelse og at ikke familiære eller kulturelle forhold tilsier at slik kommunikasjon ikke er tilrådelig.